• Inici
 • Política Xarxes Socials

Política Xarxes Socials

Learn2Wow Academy S.L.

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i Garantia i Drets Digitals, Reglament Europeu 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, RGPD i la Llei 34/2002, d'11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, LSSICE, Learn2Wow Academy S.L. informa els Usuaris, que s'ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i Youtube amb la finalitat principal de donar informació i publicitar els seus productes i serveis.

 • Learn2Wow Academy S.L.
 • Avenida Onze de Setembre, 66 08208 Sabadell Barcelona
 • www.canadaplace.es
 • info@canadaplace.es

L'Usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Learn2Wow Academy S.L., mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Learn2Wow Academy S.L. tracta la informació pública de l'Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins la mateixa Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant Learn2Wow Academy S.L., ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Dret d'Accés: És el dret de l'Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de tractament que Learn2Wow Academy S.L. hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels Usuaris.la Red Social.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació a la informació que es trobi sota el control de Learn2Wow Academy S.L. (Per exemple, eliminar comentaris publicats en el propi perfil). Normalment, aquest dret ha d’exercir davant la Red Social.
 • Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'Usuari, a excepció del previst en altres lleis aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma. Aquest dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es troba unit.
 • Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part de Learn2Wow Academy S.L.. Com en el dret de cancel·lació, podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es troba unit.
 • Dret a la Limitació. L’interessat pot demanar l’exercici del seu dret a limitar el tractament de les seves dades en els casos en què:
  • L'Interessat impugni l'exactitud de les dades.

  • Quan les dades recollides no es necessitin per a les finalitats del tractament però si siguin necessàries per al reconeixement, exercici o defensa d’un procediment judicial.

  • Quan l’Interessat s’oposi al tractament mentre es verifica si prevalen els motius legítims del Responsable del Tractament als de l’Interessat.

 • Dret a la Portabilitat. L’Interessat té dret a rebre les seves dades personals, per part del Responsable de Tractament al qual prèviament li hagi fet lliurament dels mateixos, en un format estructurat, d’ús habitual i de lectura mecànica, amb l’objectiu de transmetre’ls a un altre Responsable, sense que ho impedeixi el Responsable de Tractament al qual li hagués facilitat les dades prèviament. Al seu torn, l’interessat en l’exercici del seu dret a la portabilitat, pot demanar que les seves dades es transmetin directament al Responsable a Responsable.
 • Dret a la Supressió i a l’Oblit. L’Interessat té dret a la supressió de les seves dades personals quan:
  • Aquests no siguin necessaris per a la finalitat per la qual van ser recaptats.

  • Hagi retirat el consentiment i no existeixi fonament jurídic que indiqui el contrari.

  • S’hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades i no prevalguin motius legítims per a aquest tractament.

  • Les dades siguin tractades de manera lícita o s’hagin de suprimir per una obligació jurídica a la qual estigui subjecte el Responsable de Tractament.

  • Les dades s’hagin obtingut mitjançant una relació amb l’oferta de serveis de la Societat de la Informació.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els requisits següents:

 1. Presentació d'un escrit adreçat a Learn2Wow Academy S.L., a l'adreça Avenida Onze de Setembre, 66, 08208, Sabadell, Barcelona o bé per correu electrònic a info@canadaplace.es.

 2. L’escrit tramès pel titular de les dades que demani l’exercici ha de complir els requisits legals:

  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

  • Petició en què es concreta la sol·licitud. Si no fa referència a un arxiu concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si demana informació d’un arxiu en concret, només la informació d’aquest arxiu. Si demana informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho demana per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual l’ha d’enviar.

  • Domicili a efectes de notificacions.

  • Data i signatura del signatari.

 3. Documents acreditatius de la petició que es formula.
 4. L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol.licitud.

Utilització del perfil

Learn2Wow Academy S.L. realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.

 • Publicació al perfil de l'Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina Learn2Wow Academy S.L..

 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'Usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L'Usuari, una vegada unit a la pàgina de Learn2Wow Academy S.L., podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Red Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòr rec, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En Learn2Wow Academy S.L. es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'Usuari.

Learn2Wow Academy S.L. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L'Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa així mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de Learn2Wow Academy S.L. però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

Learn2Wow Academy S.L. es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de , seran publicades en la mateixa, complint sempre amb i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.la Red Socialla LSSICE

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

Learn2Wow Academy S.L. utilitzarà per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD i de la Red Socialla LSSICE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina Learn2Wow Academy S.L. que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l'enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials:

Facebook:
https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter:
https://twitter.com/privacy
YouTube:
http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/